Obchodní podmínky ke kupní smlouvě a smlouvě o dílo uzavírané se spotřebitelem

Zpracování osobních údajů u Woltair

Woltair s.r.o.
se sídlem Na Radosti 399, Zličín, 155 21 Praha 5
IČO: 067 70 525
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 288555

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Ustanovení § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) umožňuje část obsahu smlouvy určit odkazem na obchodní podmínky. V souladu s tímto ustanovením tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Woltair s.r.o., se sídlem Na Radosti 399, Zličín, 155 21 Praha 5, IČO: 067 70 525, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 288555 (dále jen „dodavatel“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy a smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“) uzavírané mezi dodavatelem a  osobou, která je spotřebitelem (dále jen „zákazník“). Předmětem prodeje, montáže, servisní činnosti a dodávek jiných služeb dodavatele jsou především, nikoli však výlučně, tepelná čerpadla, plynové a elektrické kotle, podlahová vytápění, rekuperační jednotky, solární systémy, a jejich instalace a zprovoznění atd.

1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zařízení a/nebo objednat provedení díla od dodavatele, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zařízení a/nebo díla v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání. Takové smluvní vztahy upravuje zvláštní smluvní dokumentace dodavatele.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy. Smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5. Znění obchodních podmínek může dodavatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. UZAVŘENÍ SMLOUVY

2.1. Veškerá prezentace nabízených zařízení či služeb dodavatele zobrazovaná ve webové stránce dodavatele umístěné na internetové adrese www.woltair.cz (dále jen „webová stránka“) je informativního charakteru a dodavatel není povinen uzavřít smlouvu ohledně takových zařízení či takových služeb. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku, které stanoví, že propagace služeb může představovat návrh na poskytnutí služeb, se tedy nepoužije.

2.2. Nejčastěji na základě neformální poptávky zákazníka učiněné prostřednictvím webové stránky bude ze strany dodavatele vůči zákazníkovi učiněna nezávazná předběžná cenová nabídka. Pokud bude mít zákazník zájem na dalším jednání o obsahu smlouvy, bude ze strany dodavatele učiněna (za účasti zákazníka) obhlídka místa plánované instalace zařízení nebo provádění jiného díla či dojde k předložení projektové dokumentace plánované výstavby zákazníkem dodavateli tak, aby bylo možné ze strany dodavatele posoudit konkrétní podmínky v místě plánované instalace zařízení (posoudit technickou náročnost instalace zařízení nebo provádění jiného díla).

2.3. Na základě provedení prohlídky místa instalace zařízení nebo provedení jiného díla dodavatelem či po seznámení s podklady předloženými zákazníkem doručí dodavatel zákazníkovi návrh na uzavření smlouvy v textové podobě, a to zpřístupněním tohoto návrhu na uzavření smlouvy v rámci uživatelského rozhraní webové stránky zákazníkovi (dojde k zobrazení těla smlouvy a obchodních podmínek zákazníkovi). Smluvní vztah mezi dodavatelem a zákazníkem ze smlouvy vzniká okamžikem doručení přijetí návrhu na uzavření smlouvy (akceptací). Přijetí návrhu na uzavření smlouvy (akceptaci) provede zákazník stiskem příslušného tlačítka a zadáním specifického kódu (posloupnosti znaků), který mu dodavatel zašle prostřednictvím zprávy SMS. Návrh na uzavření smlouvy dle tohoto článku může dodavatel dále doručit zákazníkovi též v textové podobě, a to zpravidla prostřednictvím elektronické pošty či v listinné podobě (poštou či osobně); smluvní vztah mezi dodavatelem a zákazníkem ze smlouvy v takovém případě vzniká okamžikem doručení přijetí návrhu na uzavření smlouvy (akceptací), jež je zákazníkem zasláno/předáno dodavateli v textové podobě.

2.4. Zákazník bere na vědomí, že s ohledem na skutečnost, že k uzavření smlouvy dojde také na základě individuálních jednání uskutečněných při současné přítomnosti stran, jež proběhne zejména při obhlídce místa instalace zařízení nebo provedení jiného díla dodavatelem (čl. 2.2) nejedná se v souladu s ustanovením § 1820 odst. 1 občanského zákoníku a čl. 2 odst. 7 směrnice o právech spotřebitelů (2011/83/EU) mimo jiné o smlouvu uzavřenou distančním způsobem. Zákazník bere dále na vědomí, že s ohledem na skutečnost, že k uzavření smlouvy dojde také na základě individuálních jednání uskutečněných zcela bez přítomnosti dodavatele (čl. 2.3), nejedná se v souladu s ustanovením § 1828 občanského zákoníku a čl. 2 odst. 8 směrnice o právech spotřebitelů (2011/83/EU) ani o smlouvu uzavřenou mimo obchodní prostor obvyklý pro podnikatelovo podnikání. Úprava občanského zákoníku týkající se smluv uzavíraných distančním způsobem či mimo obchodní prostoru se proto neuplatní.

2.5. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že pokud je smlouva uzavírána na základě informací obsažených v projektové dokumentaci stavby (zejména pokud nedochází k obhlídce místa instalace zařízení dodavatelem), nese zákazník odpovědnost za správnost takových informací poskytnutých dodavateli. V případě chyby či nepřesnosti v předložené projektové dokumentaci či v případě rozporu mezi předloženou projektovou dokumentací a skutečným provedením stavby, nese zákazník samostatně veškeré náklady související s takovou skutečností.

3. PŘEDMĚT SMLOUVY 

3.1. Smlouvou se dodavatel zavazuje dodat zákazníkovi zařízení a/nebo instalovat zařízení nebo provést jiné dílo v rozsahu a za podmínek specifikovaných ve smlouvě a převést na zákazníka vlastnické právo k zařízení a/nebo k předmětu díla, přičemž zákazník se smlouvou zavazuje zařízení a/nebo předmět díla převzít a zaplatit dodavateli cenu zařízení a/nebo díla stanovenou ve smlouvě.

4. CENA ZAŘÍZENÍ, CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Výše ceny zařízení je stanovena ve smlouvě, přičemž v závislosti na skutečném provedení zařízení (použitých komponentách zařízení apod.) může dojít k úpravě ceny zařízení maximálně však o 10 % ceny zařízení stanovené ve smlouvě.

4.2. Cena za instalaci zařízení nebo provedení jiného díla byla stanovena na základě nezávazného rozpočtu ve smyslu § 2622 občanského zákoníku – dodavatel tedy může požadovat zvýšení ceny oč nevyhnutelně převýší náklady účelně vynaložené dodavatelem náklady zahrnuté do rozpočtu, maximálně však o 10 % ceny za instalaci zařízení nebo provedení jiného díla stanovené ve smlouvě. 

4.3. Cena bude hrazena po částech. Zákazník je povinen uhradit dodavateli do čtrnácti (14) dnů od uzavření smlouvy první část ceny zařízení ve výši stanovené ve smlouvě. Zbývající část ceny zařízení je v případě kupní smlouvy splatná do čtrnácti (14) dnů od dodání zařízení zákazníkovi, v případě smlouvy o dílo je zbývající část ceny zařízení a cena za instalaci zařízení nebo provedení jiného díla splatná do čtrnácti (14) dnů od provedení instalace zařízení nebo od provedení jiného díla dodavatelem. Cena zařízení, cena za instalaci zařízení resp. cena za provedení jiného díla bude v obchodních podmínkách označena jen jako „cena“.

4.4. Cena a případné další platby prováděné zákazníkem na základě smlouvy se platí bezhotovostně formou bankovního převodu na bankovní účet dodavatele uvedený ve smlouvě. Veškeré platby zákazníka se považují za uhrazené dnem připsání příslušné částky na bankovní účet dodavatele.

4.5. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku, které stanoví, že zákazník nemusí cenu zaplatit, dokud nemá možnost si věc prohlédnout, se nepoužije.

4.6. Dodavatel vystaví ohledně plateb prováděných na základě smlouvy zákazníkovi daňový doklad – fakturu. Dodavatel je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví dodavatel zákazníkovi nejméně deset (10) dnů před splatností ceny resp. příslušné části ceny  a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu zákazníka.

4.7. V případě prodlení zákazníka s placením jakékoliv platby nebo její části vzniká dodavateli právo na úrok z prodlení ve výši 0,03 % z dlužné částky za každý den prodlení. V případě prodlení zákazníka s placením jakékoliv platby, včetně platby první části ceny dle čl. 4.3 obchodních podmínek, je dodavatel oprávněn od smlouvy odstoupit a/nebo přerušit plnění jakýchkoliv svých závazků vůči zákazníkovi, a to až do okamžiku uhrazení všech závazků zákazníkem.

5. DODÁNÍ A INSTALACE ZAŘÍZENÍ

5.1. V případě instalace zařízení bude zařízení dodavatelem upraveno v souladu se smlouvou. Zákazník bere na vědomí, že zařízení musí být vždy upraveno pro konkrétní instalaci zařízení v místě instalace.

5.2. Dodavatelem jsou výslovně vyhrazeny drobné změny technických parametrů zařízení.

5.3. Zařízení bude dodavatelem dodáno do místa instalace zařízení popř. na jiné místo uvedené ve smlouvě, v termínu stanoveném ve smlouvě. Dodavatel má právo zákazníkovi zařízení dodat předčasně, maximálně však o sedm (7) dnů před termínem dodání zařízení stanoveným ve smlouvě. Termín předčasného dodání zařízení oznámí dodavatel zákazníkovi nejméně pět (5) dnů předem, přičemž předčasný termín dodání může být na základě žádosti zákazníka změněn. V případě, že zákazník nebude v prodlení s plněním žádné povinnosti vyplývající pro něj ze smlouvy a obchodních podmínek, provede dodavatel instalaci zařízení nebo jiné dílo do třiceti (30) dnů od předpokládaného termínu zahájení instalace zařízení nebo provádění jiného díla dle smlouvy. 

5.4. Zákazník nesmí bez předchozího písemného souhlasu dodavatele otvírat balení věcí využívaných dodavatelem pro instalaci zařízení či s nimi jinak manipulovat.

5.5. Před zahájením instalace zařízení nebo provádění jiného díla, případně v takových lhůtách v průběhu instalace zařízení nebo provádění jiného díla, aby nebyl ohrožen hladký průběh instalace zařízení nebo provádění jiného díla a termín jeho dokončení, je zákazník povinen poskytnout dodavateli součinnost nutnou k provedení instalace zařízení nebo provedení jiného díla u zákazníka a umožnit dodavateli (jeho pracovníkům) přístup do prostor a na pozemky, kde má být zařízení nainstalováno nebo provedeno jiné dílo. Zákazník je rovněž povinen zajistit možnost odběru elektrické energie pro přístroje dodavatelem použité při provádění instalaci zařízení nebo provádění jiného díla, manipulační prostor v takovém rozsahu, aby bylo možno bezpečně zajistit instalaci zařízení nebo provedení jiného díla, včetně uzamykatelné místnosti pro uskladnění materiálu příp. možnost zřízení staveniště a případnou další součinnost, která bude vymezena ve smlouvě nebo vyplývá ze zákona. Po dobu, kdy je zákazník v prodlení s poskytnutím součinnosti nezbytné pro dodání zařízení a instalaci zařízení nebo provedení jiného díla, není dodavatel v prodlení s dodáním či instalací zařízení nebo provedením jiného díla.

5.6. Před zahájením instalace zařízení nebo provádění jiného díla musí zákazník poskytnout dodavateli potřebné informace o umístění a technickém stavu skrytého elektrického vedení, plynového či vodovodního potrubí nebo podobných technických zařízení. 

5.7. Předpokladem instalace zařízení nebo provádění jiného díla je úplná stavební připravenost na straně zákazníka, zejména stavební připravenost v podobě napojení objektu, ve kterém má být instalace zařízení nebo jiné dílo provedeno, na dodávku vody a připojení na elektrickou síť elektrorozvaděče, který bude upraven v rozsahu smluveném ve smlouvě. Jestliže je pro provoz zařízení nutné posílení přívodu elektrické energie, zavedení hromadného dálkového ovládání či je nutné provést technické úpravy s tím související, zajistí si je zákazník na vlastní odpovědnost a vlastní náklady. Zákazník prohlašuje, že elektrická instalace objektu, ve kterém má být instalace zařízení nebo jiné dílo provedeno, splňuje požadavky platných norem, zejména ČSN 332000-4-43 ed.2, 332000-5-51 ed.3 (dimenzování a jištění kabelů a vodičů) a ČSN 332000-4-41 ed.3 (Ochrana před úrazem elektrického proudu) a ČSN EN 62 305 (Ochrana před bleskem) a že splnění těchto požadavků bylo ověřeno revizní zprávou, v souladu s ČSN EN 33 2000 6 ed.2 v platnosti ke dni podpisu smlouvy. V případě, že se prohlášení zákazníka dle předchozí věty tohoto odstavce obchodních podmínek ukáže být nepravdivým, odpovídá zákazník za škodu, která nepravdivostí tohoto prohlášení nebo v souvislosti s ním dodavateli, zákazníkovi či 3. osobám vznikla a zákazník souhlasí se skutečností, že v takovém případě dodavatel na náklady zákazníka provede mimořádnou revizi elektrické instalace objektu, ve kterém má být instalace zařízení nebo jiné dílo provedeno.

5.8. Nesplnění povinností součinnosti zákazníkem vyplývající pro něj ze smlouvy nebo  obchodních podmínek způsobuje nemožnost plnění na straně dodavatele. Dojde-li k překročení termínu dodání zařízení a/nebo instalace zařízení nebo provádění jiného díla vlivem porušení povinností zákazníka dle smlouvy a obchodních podmínek prodlužuje se o dobu vzniklého prodlení lhůta pro dodání zařízení a/nebo instalace zařízení nebo provedení jiného díla.

5.9. Veškerá veřejnoprávní povolení a jiné souhlasy související s instalací zařízení či jeho provozem nebo s prováděním jiného díla (tj. stavební povolení, ohlášení stavby, vyjádření a povolení hygienického dozoru atp.) je povinen si zajistit zákazník na vlastní odpovědnost a vlastní náklady a dodavatel se za tímto účelem zavazuje poskytnout zákazníkovi nezbytnou součinnost, výjimkou je, v případě instalace zařízení dodavatelem, výchozí  revize  zařízení, kterou zajistí na vlastní odpovědnost a náklady dodavatel.

5.10. V případě, že je z důvodů na straně zákazníka nutno zařízení doručovat nebo instalovat nebo provádět jiné dílo opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno ve smlouvě, je zákazník povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním či instalací zařízení nebo prováděním jiného díla. V případě, že z důvodů na straně zákazníka není možné zařízení nainstalovat, splní dodavatel svůj závazek ze smlouvy v celém rozsahu tím, že zařízení doručí do místa instalace zařízení či není-li možné zařízení doručit do místa instalace zařízení, uložením zařízení ve skladu dodavatele a odesláním výzvy zákazníkovi k vyzvednutí zařízení, a to včetně zaslání SMS či e-mailu na telefonní číslo, resp. e-mailovou adresu, které zákazník uvedl v rámci svého uživatelského rozhraní webové stránky.

5.11. O předání nainstalovaného zařízení nebo jiného předmětu díla zákazníkovi bude smluvními stranami sepsán předávací protokol. Zákazník je povinen převzít nainstalované zařízení nebo jiný předmět díla i v případě, že vykazuje drobné vady a nedodělky nebránící užívání a bezpečnému provozu zařízení, čímž se instalace zařízení nebo provedení jiného díla považují za dokončené. Případné drobné vady a nedodělky budou v rámci předání nainstalovaného zařízení nebo jiného předmětu díla sepsány v předávacím protokolu s uvedením způsobu a termínu jejich odstranění, který nebude delší než třicet (30) dnů. Odstranění případných vad a nedodělků provede dodavatel na vlastní náklady. Výskyt drobných vad a nedodělků na nainstalovaném zařízení nebo jiném předmětu díla nebránící jeho řádnému užívání, nemá vliv na oprávnění dodavatele vystavit konečnou fakturu a na jeho nárok na zaplacení ceny. Za drobné vady a nedodělky se nepovažují funkční vady, pro které je znemožněno užití díla či jeho části. Zákazník se zavazuje poskytnout dodavateli nezbytnou součinnost při sepsání předávacího protokolu. Pokud se zákazník bez vážného důvodu přes předchozí výzvu dodavatele k převzetí nainstalovaného zařízení nebo jiného předmětu díla nedostaví, nebo neopodstatněně odmítne převzít nainstalované zařízení nebo jiný předmět díla nebo odmítne sepsat či podepsat předávací protokol, sepíše dodavatel o předání nainstalovaného zařízení nebo jiného předmětu díla zápis, který bez zbytečného odkladu poskytne zákazníkovi a platí, že k dodání nainstalovaného zařízení nebo jiného předmětu díla dodavatelem a tudíž i k jeho předání a převzetí došlo okamžikem, kdy mělo dojít k předání nainstalovaného zařízení nebo jiného předmětu díla.

5.12. Termín dodání díla může být prodloužen o dobu nepříznivých klimatických podmínek, za kterých není možno provádět instalaci zařízení či jiné dílo. Jedná se výlučně o následující případy:

a) denní teplota v době od 8:00 do 20:00 nedosáhne teploty 5°C;

b) povrch střechy objektu, kde bude instalace zařízení či jiné dílo prováděno z důvodu 

sněhové pokrývky či vlhkosti nebezpečný pro instalaci zařízení nebo provádění jiného 

díla.

6. PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY, PŘECHOD VLASTNICTVÍ

6.1. Dodavatel je povinen dodat zařízení a/nebo provést instalaci (montáž) zařízení nebo provést jiné dílo na místě, jež je uvedeno ve smlouvě, přičemž nebezpečí škody na zařízení či jiných věcech přechází na zákazníka okamžikem  dopravení zařízení či jiné věci do tohoto místa. Nebezpečí škody na provedeném díle přechází z dodavatele na zákazníka provedením příslušného díla a jeho předáním zákazníkovi. Zákazník je i před přechodem nebezpečí škody na provedeném díle povinen učinit nezbytná opatření, která po něm lze spravedlivě požadovat, aby na díle, jeho částech či jednotlivých zařízeních, nachází-li se na místě provádění díla, nedocházelo ke vzniku škod a ztrát, zejména aby tyto nebyly vystaveny nevhodným podmínkám, příp. byly uschovány ve vhodných prostorech, nebude-li v konkrétním případě dohodnuto s dodavatelem jinak, a zabezpečit místo provádění díla před vniknutím třetích osob a odcizením. 

6.2. Škoda na zařízení či jiné věci, jež vznikla po přechodu jejího nebezpečí na zákazníka, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit cenu zařízení a na to, že došlo ke splnění povinnosti dodavatele dodat zařízení řádně a včas. 

6.3. Vlastnické právo k zařízení přechází na zákazníka zaplacením ceny v plné výši. Dodavatel zůstává vlastníkem zařízení a/nebo zhotovovaného díla až do okamžiku úplného zaplacení ceny a všech případných dalších nároků dodavatele vyplývajících ze smlouvy. Dojde-li k odstoupení od smlouvy ze strany dodavatele z důvodu prodlení zákazníka s úhradou ceny zařízení či ceny díla, je dodavatel oprávněn provést demontáž dodaného zařízení (oddělit od stavby) a zařízení odvézt.

7. DOKLADY K ZAŘÍZENÍ A NAKLÁDÁNÍ SE ZAŘÍZENÍM

7.1. Při nakládání se zařízením je zákazník povinen dodržovat všechna opatření vyplývající z obecně závazných právních předpisů, z dokumentů poskytnutých mu dodavatelem v souvislosti se zařízením (technických manuálů) a z pokynů a informací, které jsou uvedeny na obalu zařízení, na zařízení či v dokumentech k zařízení (dále jen „dokumenty související se zařízením“). Při nakládání se zařízením je zákazník povinen si počínat přiměřeně s ohledem ke všem informacím, které jsou uvedeny v dokumentech souvisejících se zařízením.

7.2. Údaje uvedené v dokumentech k zařízení se zakládají na aktuálních znalostech a zkušenostech dodavatele, přičemž vycházejí z předpokladu správného používání zařízení za běžných podmínek a okolností a v souladu s doporučeními výrobce.

8. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

8.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 a § 2615 až 2619 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů). V souladu s výše uvedenými ustanoveními občanského zákoníku a zákona o ochraně spotřebitele má zákazník zejména níže uvedená práva z vadného plnění.

8.2. Dodavatel odpovídá zákazníkovi, že zařízení při převzetí nemá vady. Zejména dodavatel odpovídá zákazníkovi, že v době, kdy zákazník zařízení převzal:

8.2.1. má zařízení vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které dodavatel nebo výrobce popsal nebo které zákazník očekával s ohledem na povahu zařízení a na základě reklamy jimi prováděné,

8.2.2. se zařízení hodí k účelu, který pro jeho použití dodavatel uvádí nebo ke kterému se zařízení tohoto druhu obvykle používá,

8.2.3. zařízení odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

8.2.4. je zařízení v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

8.2.5. zařízení vyhovuje požadavkům právních předpisů.

8.3. Projeví-li se vada zařízení v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zařízení bylo vadné již při převzetí.

8.4. Zákazník je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zařízení v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Dodavatel má však povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce příslušného zařízení. Zákazník tedy je oprávněn uplatnit právo z vady zařízení i v delší době, pokud výrobce zařízení tuto delší dobu nabízí a již neuplynula. Je-li na prodávaném zařízení, na jeho obalu, v návodu připojenému k zařízení nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zařízení použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost. Zárukou za jakost se dodavatel zavazuje, že zařízení bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Vytkl-li zákazník dodavateli vadu zařízení oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou zákazník nemůže vadné zařízení užívat.

8.5. Ustanovení uvedená v čl. 8.4 obchodních podmínek se nepoužijí na opotřebení zařízení způsobené jeho obvyklým užíváním a dále: i) u zařízení prodávaného z důvodu jeho vady za nižší cenu ve vztahu k vadě, pro kterou bylo zlevněno, a ii) u použitého zařízení ve vztahu k  vadě odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zařízení mělo při převzetí zákazníkem, nebo iii) vyplývá-li to z povahy zařízení. Právo z vadného plnění zákazníkovi dále nenáleží, pokud zákazník před převzetím zařízení věděl, že zařízení má vadu, anebo pokud zákazník vadu sám způsobil.

8.6. Práva z odpovědnosti za vady zařízení a/nebo díla se uplatňují primárně u dodavatele. Dodavatel však může ve svém potvrzení o rozsahu práv z odpovědnosti za vady vydaném dle § 2166 občanského zákoníku uvést jinou osobu, u které může zákazník uplatnit své právo na opravu zařízení a/nebo vadné části díla. Zákazník je v takovém případě povinen uplatnit své právo na opravu zařízení a/nebo vadné části díla u této osoby za předpokladu, že tato osoba je buď na stejné adrese jako dodavatel, nebo na adrese, která je pro zákazníka bližší. S výjimkou případů, kdy je k provedení opravy určena jiná osoba podle předchozí věty je dodavatel povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaných výrobků nebo poskytovaných služeb, případně i v sídle nebo místě podnikání. Dodavatel je povinen zákazníkovi vydat písemné potvrzení o tom, kdy zákazník právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace zákazník požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené dodavatelem k provedení opravy.

8.7. Práva z odpovědnosti za vady zařízení a/nebo díla může zákazník konkrétně uplatnit zejména osobně u dodavatele na adrese Na Radosti 399, Praha 5, 155 21, telefonicky na čísle 800 887 722 či elektronickou poštou na adrese reklamace@woltair.cz.

8.8. Je-li vada odstranitelná, může se zákazník domáhat buď provedení opravy zařízení a/nebo vadné části díla nebo doplnění toho, co chybí, anebo přiměřené slevy z ceny. Nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni zařízení a/nebo předmět díla řádně užívat, může zákazník buď odstoupit od smlouvy, anebo se domáhat přiměřené slevy z ceny. Zákazník sdělí dodavateli, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže zákazník změnit bez souhlasu dodavatele; to neplatí, žádal-li zákazník opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neprovede-li volbu nároku z odpovědnosti za vady zákazník při uplatnění nároků z vad u dodavatele, je oprávněn provést ji dodavatel písemným oznámením zaslaným zákazníkovi. Pokud zákazníkovi vzniklo právo z vadného plnění dle tohoto článku, má právo též na účelně vynaložené náklady, které mu při uplatněním takového práva vznikly; neuplatní-li však právo na náhradu nákladů do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud dodavatel namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.

8.9. Nemá-li zařízení vlastnosti stanovené v čl. 8.2 obchodních podmínek, může zákazník požadovat i dodání nového zařízení bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zařízení, může zákazník požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má zákazník právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového zařízení, nebo výměnu součásti má zákazník i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zařízení řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má zákazník i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li zákazník od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zařízení bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zařízení, může požadovat přiměřenou slevu. Zákazník má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu dodavatel nemůže dodat nové zařízení bez vad, vyměnit jeho součást nebo zařízení opravit, jakož i v případě, že dodavatel nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy zákazníkovi působilo značné obtíže.

9. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

9.1. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje dodavatel prostřednictvím elektronické adresy info@woltair.cz. Informaci o vyřízení stížnosti zákazníka zašle dodavatel na elektronickou adresu zákazníka.

9.2. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi dodavatelem a zákazníkem ze smlouvy.

9.3. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

9.4. Dodavatel je oprávněn k prodeji zařízení a k provedení díla na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

9.5. Zákazník tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku. Zákazník tedy není oprávněn domáhat se vůči dodavateli obnovení jednání o  smlouvě, a to ani v případě, že po uzavření smlouvy dojde ke změně okolností tak podstatné, že změna založí v právech a povinnostech smluvních stran zvlášť hrubý nepoměr znevýhodněním jedné z nich.

9.6. Dodavatel může plnit své závazky ze smlouvy prostřednictvím třetích osob.

9.7. Dodavatel je oprávněn i k částečnému plnění smlouvy. Dodavatel je tedy oprávněn např. pouze dodat zařízení a již neprovádět jeho instalaci, a to např. v situaci, kdy mu zákazník neposkytne k provedení instalace potřebnou součinnost. V takovém případě dojde ke splnění příslušné části smlouvy a dodavatel bude mít právo na zaplacení příslušné části ceny (ceny zařízení nebo ceny za provedení instalace nebo provedení jiného díla).

9.8. Dodavatel si vyhrazuje právo výsledky své práce dle smlouvy zdokumentovat a případně je dále publikovat.

10. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

10.1. Svou informační povinnost vůči zákazníkovi ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů zákazníka pro účely plnění smlouvy, pro účely jednání o smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností dodavatele plní dodavatel prostřednictvím zvláštního dokumentu.

11. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

11.1. Zákazník souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, se zasíláním obchodních sdělení dodavatelem na elektronickou adresu či na telefonní číslo zákazníka. Svou informační povinnost vůči zákazníkovi ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů zákazníka pro účely zasílání obchodních sdělení plní dodavatel prostřednictvím zvláštního dokumentu.

12. DORUČOVÁNÍ

12.1. Zákazníkovi může být doručováno na elektronickou adresu zákazníka.

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

13.1. Pokud vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není zákazník, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

13.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek nebo smlouvy neplatné, neúčinné či se k němu nepřihlíží nebo se takovým stane, nastoupí namísto takového ustanovení jiné, jehož smysl se takovému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost či účinnost ostatních ustanovení.

13.3. Smlouva včetně obchodních podmínek je archivována dodavatelem v elektronické podobě a není přístupná.

13.4. Kontaktní údaje dodavatele: adresa pro doručování: Na Radosti 399, Zličín, 155 21 Praha 5, adresa elektronické pošty: info@woltair.cz, telefon: 800 887 722.

V Praze dne 9. 8. 2021
Woltair s.r.o.

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ZÁKLADNÍ SHRNUTÍ


 

Společnost Woltair s.r.o. provádí zpracování Vašich osobních údajů, neboť je to nezbytné pro splnění smlouvy s Vámi (nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením takové smlouvy), a dále provádí zpracování Vašich osobních údajů, které je nezbytné pro plnění veřejnoprávních povinností této společnosti.

1. TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCŮ

1.1. Správcem Vašich osobních údajů je obchodní společnost Woltair s.r.o., se sídlem Na Radosti 399, Zličín, 155 21 Praha 5, IČO: 067 70 525, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 288555 (dále jen jako „správce“).

1.2. Kontaktní údaje správce: adresa pro doručování: Na Radosti 399, Zličín, 155 21 Praha 5, adresa elektronické pošty: info@woltair.cz , telefon: 800 887 722.

1.3. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

2. právní základ ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

2.1. Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro:

2.2. splnění smlouvy mezi Vámi a správcem nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“);

2.3. splnění právních povinností, které se na správce vztahují, ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení, a to konkrétně zejména splnění povinností uložených správci obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

3. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

3.1. Účelem zpracování Vašich osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem či provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy a dále plnění souvisejících veřejnoprávních povinností správcem.

3.2. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.

4. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

4.1. Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy, a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.

5. DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

5.1. Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou osoby zajišťující pro správce v souladu s pokyny správce (zpracovatelé osobních údajů) technické a organizační služby, včetně provozu software a ukládání dat, a osoby zajišťující pro správce účetní a daňové služby či právní poradenství.

5.2. Příjemci Vašich osobních údajů pro plnění povinností vyplývajících z právních předpisů můžou být dále orgány finanční správy či jiné příslušné úřady v případech, kdy tak správci ukládají obecně závazné právní předpisy.

5.3. Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

6. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

6.1. Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.

6.2. Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.

6.3. Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce splnit.