Informace o zpracování osobních údajů zákazníků

Informace o zpracování osobních údajů zákazníků

Tímto dokumentem Vám poskytujeme informace o Vašich právech souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů společností Woltair s.r.o. Doporučujeme Vám, abyste si informace pečlivě přečetli. Udělali jsme vše pro to, aby byly co nejsrozumitelnější. Pokud by Vám i přesto nebylo něco jasné, rádi Vám kterýkoli pojem nebo ustanovení vysvětlíme.

Tímto dokumentem Vám poskytujeme informace o Vašich právech souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů společností Woltair s.r.o. Doporučujeme Vám, abyste si informace pečlivě přečetli. Udělali jsme vše pro to, aby byly co nejsrozumitelnější. Pokud by Vám i přesto nebylo něco jasné, rádi Vám kterýkoli pojem nebo ustanovení vysvětlíme.

1. Kdo je správcem Vašich osobních údajů?

Správcem osobních údajů, tedy osobou, která určuje účely a prostředky a rozhoduje o zpracování Vašich osobních údajů je spol. Woltair s.r.o., se sídlem: Na Radosti 399, Zličín, 155 21 Praha 5, IČO: 06770525, DIČ: CZ06770525, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, sp. zn. C 288555, (dále jen „Woltair“). Woltair nejmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů.

2. Jak jsou Vaše osobní údaje zpracovávány?

Při zpracovávání osobních údajů se řídíme příslušnými právními předpisy, zejména nařízením (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, Obecné nařízení o ochraně osobních údajů („GDPR“) a souvisejícími právními předpisy.

3. Jaký je účel a právní základ zpracování osobních údajů?

Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme pouze pro následující účely: 

 • obchodní činnost,
 • jednání o uzavření smlouvy, plnění závazků ze smlouvy,
 • poskytnutí souvisejících služeb,
 • plnění povinnosti podnikatele ve vztahu k orgánům státní správy a samosprávy,
 • evidenční, statistické účely,
 • marketingové a reklamní účely,
 • ochrany oprávněných zájmů Woltair.

Právní základ zpracování je následující:

 • nezbytnost zpracování pro splnění závazku ze smlouvy čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • nezbytnost zpracování pro splnění právní povinnosti Woltair dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR,
 • pro účely kontrol ze strany orgánů státní správy a samosprávy,
 • oprávněný zájem Woltair dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR – zajištění zákaznické péče a zasílání obchodních sdělení Woltair souvisejících se službou nebo zbožím, které Vám bylo poskytnuto v rámci plnění smlouvy.

4. Které Vaše osobní údaje zpracováváme?

Zpracováváme zejména následující osobní údaje: jméno(a), příjmení, příp. akademické tituly, datum narození, rodné číslo, adresa trvalého, příp. přechodného bydliště, doručovací nebo jiná kontaktní adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, číslo bankovního účtu, IČO, DIČ, adresa umístění nemovitosti (ulice, č. p/č. e./č. o., obec, kraj, PSČ), typ technologie, o kterou máte zájem – fotovoltaika / tepelná čerpadla, typ střešní krytiny, typ a způsob stávajícího vytápění a ohřevu vody, celková plocha nemovitosti, údaje o energetické náročnosti nemovitosti, podpis (v listinné nebo digitální podobě včetně metadat podpisu), případně jakékoliv jiné osobní údaje, které souvisí nebo mohou být vytvořeny v souvislosti s uzavřením a plněním smlouvy nebo poskytnutím služeb

Dále zpracováváme údaje související s Vaší písemnou, telefonickou a elektronickou komunikaci s Woltair v souvislosti s přípravou, uzavřením a plněním smlouvy, zejména fotografie nemovitosti a jejího příslušenství, projektová dokumentace, záznamy Vašich telefonických hovorů prostřednictvím zákaznické linky, chatové komunikace prostřednictvím zákaznického účtu, chat boxu, mobilní aplikace, mezi Vámi a Woltair vč. identifikátorů, jako jsou IP adresy, údaje o prohlížeči a typu mobilního zařízení. 

Při zpracovávání Vašich osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, ani k profilování.

Osobní údaje Woltair zpracovává manuálně i automaticky přímo prostřednictvím svých zaměstnanců a případně i zpracovatelů (viz. bod 9 níže). Ochrana osobních údajů je ze strany Woltair technicky a organizačně zabezpečena v souladu s platnou právní úpravou. Údaje jsou zjišťovány a zpracovávány ke stanoveným, jednoznačným a legitimním účelům. Zpracování údajů neprobíhá způsobem, který by nebyl slučitelný s těmito účely. Jsou zjišťovány a zpracovávány pouze takové údaje, které jsou pro uvedený účel nezbytně nutné.

5. Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu trvání práv a povinností ze smlouvy nebo po dobu poskytování služeb, a dále po dobu nutnou podle příslušných obecně závazných právních předpisů. V případě jednání o uzavření smlouvy, které nebylo završeno uzavřením smlouvy, budeme zpracovávat poskytnuté osobní údaje po dobu 6 měsíců od skončení příslušného jednání.

6. Komunikace se zákaznickou linkou – nahrávání telefonických hovorů

Pokud s námi komunikujete telefonicky prostřednictvím zákaznické linky, jsou všechny naše hovory nahrávány. O nahrávání hovorů Vás informujeme vždy na začátku hovoru. Nahrávky hovorů jsou uloženy v našem interním informačním systému a jsou přiřazeny k Vašemu zákaznickému účtu. V případě, že s nahráváním hovorů nesouhlasíte, je potřeba hovor ukončit a zůstat s námi v kontaktu prostřednictvím e-mailu, zákaznického účtu nebo mobilní aplikace. Hovory nahráváme z důvodu oprávněných zájmů spol. Woltair spočívajících v evidenci Vašich požadavků, návrhů nebo nároků, abychom je mohli zaznamenat, vyhodnotit, řádně vyřídit a ujistit se, že naše závazky ze smlouvy plníme řádně a včas, ale také proto, abychom vyřízení Vaších požadavků byli schopni prokázat, že naše standardy kvality komunikace a poskytovaných služeb, jsou dodrženy. Berte prosím na vědomí, že technologické řešení neumožňuje okamžitě zastavit nahrávání hovoru, ukáže-li se v jeho průběhu, že pro nahrávání neexistuje zákonný důvod, popř. že souhlas byl odvolán. V těchto případech si Váš požadavek poznamenáme a zadáme jej ke zpracování. Je-li Váš požadavek oprávněný a neexistuje-li další důvod ke zpracování záznamu, bude nahrávka hovoru trvale smazána ze všech úložišť nejpozději ve lhůtě jednoho měsíce ode dne uskutečnění hovoru.

7. Newsletter – zasílání informací o novinkách, službách a produktech Woltair

Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat také proto, abychom Vám mohli poskytnout informace o zboží a službách, které by Vás mohly zajímat. Pokud již jste naším zákazníkem a odběr novinek jste již dříve neodhlásili, budeme Vás kontaktovat prostřednictvím e-mailu nebo SMS s informacemi o zboží a službách podobných těm, které jste si dříve zakoupili nebo o jejichž zakoupení jste s námi jednali. Pokud ještě nejste náš zákazník, budeme vás elektronicky kontaktovat pouze s Vaším předchozím svolením. V případě, že o odebírání elektronického newsletteru nemáte zájem, máte právo se jednoduše odhlásit z jeho odběru. Odhlášení lze provést prostřednictvím odkazu umístěného v každém elektronicky zasílaném newsletteru. Odhlášení je platné i pro další zasílané newslettery až do případné změny vaší volby. Z odběru informací o novinkách, službách a produktech Woltair se máte možnost odhlásit i před obdržením prvního takového sdělení kdykoliv poté, co spolu vstoupíme do smluvního vztahu, a to odesláním e-mailové zprávy na info@woltair.cz.

8. Jak chráníme Vaše osobní údaje?

Můžete si být naprosto jisti, že s Vašimi osobními údaji nakládáme s řádnou péčí a v souladu s platnými právními předpisy. Vaše osobní údaje zabezpečujeme v maximální možné míře, která odpovídá technické úrovni dostupných prostředků. Woltair realizuje následující technická a organizační opatření:

 • Ochrana před neoprávněným přístupem do prostor Woltair je zabezpečena uzamykáním vchodových dveří,
 • Ochrana dokumentů v listinné podobě před neoprávněným kopírováním a užitím je zabezpečena uložením v uzamčené skříni v uzamčené kanceláři, ke které mají přístup pouze vybraní zaměstnanci Woltair,
 • Ochrana elektronických dokumentů a ochrana před neoprávněným přístupem do sítě je zabezpečena přístupovým heslem, data jsou šifrována a přístup k sítím Woltair je chráněn firewall,
 • V případě předání Vašich osobních údajů mimo Woltair, smluvně zajišťujeme odpovídající úroveň ochrany dat a jejich zabezpečení dle příslušných právních předpisů. 

9. Komu dalšímu předáváme Vaše osobní údaje a proč?

Vaše osobní údaje zásadně nepředáváme mimo Woltair s výjimkou případů, kdy:

 • máme Váš souhlas;
 • Jde o člena skupiny Woltair s.r.o. (Woltair.pl Sp. z o.o., Woltair Heat & Power Germany GmbH, Woltair Italia S.r.l.);
 • Jde o obchodního zástupce Woltair, který s Vámi jedná o uzavření smlouvy nebo sleduje její průběh, popř. Woltair Partnera, který svým jménem a na účet Woltair provádí realizaci zakázky (montáž, zapojení, ověření funkčnosti zařízení), revizního technika za účelem vyhotovení revizní zprávy, energetického specialisty za účelem vyhotovení průkazu energetické náročnosti budovy;
 • Projevil/a jste zájem o některou službu nebo zboží, jejichž poskytnutí vyžaduje předání osobních údajů třetí straně (bankovní a nebankovní financování, servisní úkony ze strany výrobce/dodavatele zařízení, poskytovatele služeb tradingu, agregace flexibility, sdílení elektrické energie, sledování a řízení činnosti a efektivity zařízení na dálku, využití volné kapacity baterie fotovoltaické elektrárny, atd, účast na reklamní akci Woltair, jejímž partnerem (poskytovatelem cen/odměn/výher), může být třetí strana;
 • třetí osoby pro nás v souladu s našimi pokyny správce (zpracovatelé osobních údajů) zajišťují technické a organizační služby, včetně provozu software a ukládání dat, a osoby zajišťující pro správce účetní a daňové služby či právní poradenství;
 • plníme povinnosti vyplývajících z právních předpisů můžou být dále orgány finanční správy či jiné příslušné úřady v případech, kdy nám tak ukládají obecně závazné právní předpisy.

Vaše osobní údaje nemáme v úmyslu předávat do zemí mimo EU nebo mezinárodním organizacím.

10. Jaká práva v souvislosti s ochranou osobních údajů můžete uplatnit?

Ve vztahu k Vašim osobním údajům, které zpracováváme, máte následující práva, která vůči nám jako správci můžete uplatnit:

 • právo získat potvrzení o rozsahu zpracování Vašich osobních údajů a na přístup k nim;
 • právo na opravu nebo doplnění Vašich osobních údajů, pokud jsou nepřesné nebo neúplné;
 • právo na výmaz nebo omezení zpracovávání Vašich osobních údajů, pokud jsou splněny podmínky dané právními předpisy;
 • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají;
 • právo na přenesení Vašich osobních údajů k jinému správci.

V případě, že některé z Vašich osobních údajů zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, máte právo Váš souhlas se zpracováním takových osobních údajů kdykoliv odvolat.

Veškerá svá práva můžete uplatnit písemným podáním doručeným správci na adresu sídla Woltair nebo na e-mailovou adresu info@woltair.cz.

Pokud se domníváte, že zpracování Vašich osobních údajů je v rozporu s právními předpisy, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je:

Úřad pro ochranu osobních údajů

IČO: 708 37 627

adresa: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7

tel.: 234 665 111

IDSS: qkbaa2n

web: www.uoou.cz

podatelna: posta@uoou.cz

Hledáte řešení na míru svému domu a spotřebě?

Spustit kalkulačku