Podmínky pro prodloužení záruční doby pro spotřebitele

Woltair s.r.o.

se sídlem Na Radosti 399, Zličín, 155 21 Praha 5

IČO: 067 70 525

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 288555

(dále jen „dodavatel“)


 

Tyto Garanční podmínky jsou nedílnou součástí servisních smluv uzavíraných dodavatelem s osobami, které jsou spotřebiteli.

Znění Garančních podmínek může dodavatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Garančních podmínek.


 

Délka zákonné záruční doby zařízení dodaného zákazníkovi dodavatelem na základě kupní smlouvy nebo smlouvy o dílo může být dodavatelem prodloužena (tzv. prodloužená záruka) v souladu s těmito Garančními podmínkami, za předpokladu platnosti servisní smlouvy uzavřené mezi dodavatelem a zákazníkem, jejímž předmětem bude servis zařízení dodaného zákazníkovi dodavatelem. K prodloužení záruky dodavatelem musí zákazník zajistit garanční prohlídku zařízení, jejíž náklady je povinen uhradit. První garanční prohlídka musí být provedena do 12 měsíců od uvedení zařízení do provozu a druhá garanční prohlídka do 24 měsíců od uvedení zařízení do provozu, pokud servisní smlouva uzavřená mezi zákazníkem a dodavatelem nestanoví jiné podmínky, jinak prodloužená záruka dodavatele nepokračuje.

Dodavatel provádí Garanční prohlídky na dodaných zařízeních prostřednictvím autorizovaných smluvních servisních partnerů, tuto službu (garanční prohlídku) hradí zcela zákazník, pokud servisní smlouva uzavřená s dodavatelem nestanoví jinak.

Garanční prohlídka prodlužuje záruku o 12 měsíců až o 96 měsíců, maximálně však do smluvně ujednané záruční doby dle servisní smlouvy uzavřené mezi zákazníkem a dodavatelem.

Seznam technologie podléhající Garanční prohlídce musí být upřesněn seznamem technologie.


 

Práva a povinnosti dodavatele a zákazníka při prodloužené záruce dodavatele se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, která upravují zákonnou záruku, s následujícími výjimkami:

• prodloužená záruka není shodná se zákonnou zárukou a nároky z ní vyplývajících tak, jak je uvedeno v platném občanském zákoníku. Prodloužená záruka začíná prvním dnem následujícím po skončení zákonné dvouleté záruční doby a končí uplynutím doby, na kterou byla poskytnuta. Prodloužená záruka se neprodlužuje o dobu, kdy je zařízení v reklamaci.

• v rámci prodloužené záruky bude oprávněná reklamace řešena vždy pouze opravou nebo výměnou součástky (dílu) případně celého výrobku, zákazník nemá z důvodu vady zařízení právo na odstoupení od kupní smlouvy, resp. od smlouvy o dílo a to bez ohledu na počet vad nebo počet předchozích oprav.

• v případě oprávněné reklamace neodstranitelné vady, která brání řádnému užívání věci nebo je oprava výrobku nerentabilní, bude vadný výrobek vyměněn za nový výrobek, srovnatelných nebo lepších technických parametrů, z aktuálního sortimentu

• u kompresorů záruka zaniká v momentě, kdy dojde k překročení počtu mh, které jsou výrobcem uvedeny v technické specifikaci pro předpoklad prodloužené záruky.


 

Rozsah Garanční prohlídky:

Jednotlivé úkony spadající do Garanční prohlídky jsou specifikovány dle seznamu technologie.

Obvykle jsou to:

kontrola parametrů a vlastností technologie a zařízení v souladu s doporučeními výrobce,

kontrola funkcí a parametrů ovládacích prvků,

kontrola elektrických spínacích prvků, kontaktů,

čistění kondenzátorů a výparníků chladících agregátů včetně kontroly tlaku, těsnosti a množství chladícího média,

kontrola okolní teploty v blízkosti kondenzačních jednotek, kontrola nastavení odtávání a dalších parametrů,

běžné vyčištění filtrů,

kontrola účinnosti systému,

kontrola těsnosti chladícího okruhu vč. souladu s vyhl. 257/2012 Sb.


 

Výsledek Garanční prohlídky, cena Garanční prohlídky:

O provedení Garanční prohlídky se sepíše Protokol o garanční prohlídce. V Protokolu o garanční prohlídce se dále uvedou případné návrhy na opravy, výměny opotřebovaných dílů a dále případné podněty a doporučení, které by měly přispívat k bezporuchovému provozu. Zápis o provedení Garanční prohlídky provede technik do provozního deníku a evidenční knihy zařízení.


 

Dodavatel fakturuje za provedení Garanční prohlídky (za práci) paušální částku dle ceny zakázky. Paušál se pohybuje v rozmezí od 1.500,- do 30.000,- Kč podle typu zařízení resp. ve výši dle servisní smlouvy uzavřené mezi zákazníkem a dodavatelem. Náhradní díly použité při Garanční prohlídce jsou fakturovány dle skutečných nákladů, pokud se jedná o díly použité mimo rozsah platnosti poskytované záruky. 

Platnost od 9. 8. 2021

Woltair s.r.o.