Záruční a servisní podmínky pro nespotřebitele

Woltair s.r.o.

se sídlem Na Radosti 399, Zličín, 155 21 Praha 

IČO: 067 70 525

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 288555

(dále jen „dodavatel“)

 

Tyto Záruční podmínky a servisní podmínky jsou součástí všeobecných obchodních podmínek dodavatele a nedílnou součástí smluv uzavíraných dodavatelem (např. kupní smlouva, smlouva o dílo) s osobami, které nejsou spotřebiteli.

Znění Záručních a servisních podmínek může dodavatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Záručních a servisních podmínek.

Záruční podmínky

Standardní záruční doba je 12 měsíců a začíná běžet dnem převzetí, záruční doba na zařízení, pro něž výrobce zařízení poskytuje jinou délku základní záruční doby, než je délka standartní záruční doby poskytované dodavatelem, bude trvat v délce poskytované výrobcem zařízení, nejméně však 12 měsíců od převzetí zařízení, to vše za předpokladu dodržení nezbytných provozních podmínek zařízení stanovených výrobcem zařízení pro uplatnění záruky. Informace o jednotlivých typech záruk výrobce zařízení a jejich podmínkách (dále jen „Informace o podmínkách záruky výrobce“) je nedílnou součástí kupní smlouvy, resp. smlouvy o dílo uzavřené mezi dodavatelem a zákazníkem.

S ohledem na speciální montážní postupy a platné normy týkající se zařízení je podmínkou poskytnutí plné záruky na zařízení dodavatelem jeho instalace a uvedení zařízení do provozu, buď přímo dodavatelem, nebo autorizovaným servisním subjektem (dále jen „autorizovaná firma“). Je-li zařízení uváděno do provozu autorizovanou firmou, běží záruční doba až ode dne uvedení zařízení do provozu za podmínky, že si zákazník objednal uvedení do provozu nejpozději do 3 týdnů od převzetí zařízení a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost. Instalace autorizovanou firmou musí proběhnout nejdéle ve lhůtě 6 měsíců od převzetí zařízení, neurčí-li dodavatel podle svého výlučného uvážení v odůvodněných případech lhůtu delší. V případě, že dodané zařízení mělo být uvedeno do provozu autorizovanou firmou a nedošlo k instalaci ve lhůtě vymezené pro instalaci z důvodů na straně zákazníka, pak platí, že záruční doba již počala běžet okamžikem převzetí zařízení zákazníkem.

Záruka se vztahuje na všechna zařízení dodávaná dodavatelem. Záruční opravy provádí dodavatel pouze po předložení řádného dokladu o koupi zařízení, resp. o provedení díla, jehož předmětem je dodání a/nebo instalace zařízení, nebo faktury, kde je vyznačena specifikace zařízení a výrobní číslo zařízení, po předložení záručního listu a protokolu o odborném uvedení do provozu. Při provádění záruční opravy nevzniká zákazníkovi nárok na vydání dílů, které byly v rámci záruční opravy vyměněny.

V případě, kdy výrobce zařízení nabízí nadstandardní prodlouženou záruku na zařízení při splnění určitých podmínek (povinnost garančních prohlídek, zpoplatnění prodloužené záruky atp.) uvedených v Informaci o podmínkách záruky výrobce, je na uvážení zákazníka, zda takové podmínky pro prodloužení záruky výrobcem zařízení splní a získá tak od výrobce nadstandardní prodlouženou záruku na zařízení. 

Záruka se nevztahuje: 

 • Na vady vzniklé mechanickým poškozením zařízení způsobené zákazníkem. 
 • Na opotřebení vzniklé běžným užíváním zařízení. 
 • Na vady způsobené znečištěním zařízení, zanedbanou péčí o zařízení, použitím nevhodných chemických prostředků. 
 • Na vady, poruchy a zničení dílů vzniklé neopatrným zacházením, způsobené používáním zařízení v rozporu s návodem k použití či v rozporu s doporučeními výrobce, nebo v rozporu s technickými normami či bezpečnostními předpisy platnými v České republice, resp. v EU.
 • Na vady způsobené vis maior – vyšší mocí, tj. okolnostmi či událostmi, jež nebylo možno předvídat a jimž objektivně nebylo možno zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze rozumně požadovat.
 • Na vady způsobené poruchami energetických zdrojů, ohněm, vodou, statickou elektřinou nebo přepětím v elektrické síti.
 • Na vady způsobené neodbornou instalací ostatního zařízení, jež nebylo instalováno dodavatelem, ale je se zařízením instalovaným dodavatelem součástí technického celku (např. komíny, rozvodné soustavy potrubí a kabelů atp.) obsluhováno, provozováno či udržováno v rozporu s obsahem návodu k použití.
 • Na vady způsobené nesprávným zacházením, způsobené neoprávněným zásahem či způsobené umístněním zařízení v nevhodném prostření (vlhké, horké, prašné, chemicky či jinak nevhodné).
 • Na vady způsobené vnějšími podmínkami jako jsou například poškození vzniklá v důsledku vlastní přepravy, nesprávné manipulace a použití nepřiměřené síly.
 • Na vady způsobené, používáním zařízení k jinému účelu, než ke kterému byl určen výrobcem dle návodu výrobce zařízení předaného zákazníkovi dodavatelem při předání zařízení, resp. instalovaného zařízení.
 • Na díly, k jejichž závadě, poruše či zničení došlo v důsledku provedených dalších úprav, seřizováním či montáží jiných doplňků kýmkoliv jiným, vyjma autorizovaných osob. 
 • Na díly, které byly jejich majitelem nebo kýmkoliv jiným, vyjma dodavatelem, jakýmkoliv způsobem dále upravovány či seřizovány, nebo byl na nich prováděn jiný zásah, jenž měl za následek jejich poruchu nebo zničení.
 • Na závadu způsobenou nedodržením návodu výrobce zařízení o obsluze o údržbě zařízení, předaného zákazníkovi dodavatelem při předání zařízení, resp. instalovaného zařízení.

Speciální ustanovení

V případě, že bude požadována záruční oprava ve dnech pracovního klidu, a to i přes uznanou záruku, bude tato nadstandardní služba fakturována dle Servisního ceníku, který je součástí Servisních podmínek.

Při ohlášených závadách, na které se záruka nevztahuje, budou veškeré náklady spojené s výkonem servisního technika účtovány k tíži zákazníka.

Provoz dodaných technologií je možný pouze dle platných norem ČSN – EU.

Povinností zákazníka je seznámení se s těmito Záručními podmínkami a servisními podmínkami, kterými se řídí servisní služby.

Servisní podmínky 

Zákazník se předáním zařízení k servisnímu zásahu / opravě zavazuje plně a bez výhrad akceptovat následující Servisní podmínky dodavatele. Smlouvou se rozumí dodavatelem i zákazníkem podepsaný doklad o přijetí zařízení k provedení servisního výkonu / opravy, jako součást smlouvy jsou platné Servisní podmínky s textem platným k datu přijetí zakázky dodavatelem.

Servisní podmínky platí pro servisní výkony v místě zákazníka a na dílně dodavatele Přijmutím zařízení 

do opravy či objednáním servisních služeb u dodavatele se rozumí odsouhlasení a objednání opravy či montáže dle těchto Servisních podmínek.

Záruční opravy:

se řídí Záručními podmínkami dodavatele. Záruční opravy je nutné doložit záručním listem nebo dokladem o odborném uvedení zařízení do provozu. Na případné vady opraveného předmětu poskytuje dodavatel záruku 6 měsíců od data převzetí předmětu do opravy, resp. fakturace. Záruka na opravu / montáž zařízení se poskytuje pouze v rozsahu provedených výkonů vypsaných v servisním listu. Při reklamaci je nutno tento servisní list předložit.

Záruka na opravu / montáž zařízení se poskytuje pouze v rozsahu provedených výkonů vypsaných v servisním listu. Při reklamaci je nutno tento servisní list předložit. 

Předběžná cena:

(tj. hrubý odhad bez DPH) může být překročena nejvýše o 10 %, nad tuto hodnotu pouze s dodatečným souhlasem zákazníka.

Vyzvednutí opraveného zařízení:

zákazník je po dílenské opravě povinen si vyzvednout opravené zařízení v termínu do 1 měsíce od ukončení opravy. V případě, že tak zákazník neučiní, je dodavatel oprávněn požadovat po zákazníkovi smluvní pokutu ve výši 50,- Kč za každý den až do vyzvednutí opraveného zařízení zákazníkem.

Vydání opraveného zařízení:

proběhne proti originální příjemce, potvrzením převzetí opraveného zařízení – předmětu opravy pouze na servisním listu. Při výdeji opraveného zařízení je dodavatel povinen vrátit u mimozáruční opravy zákazníkovi na jeho přání díly dle rozpisu materiálu na servisním listu, které byly vyměněny s výjimkou repasovaných náhradních dílů. Převzetí vyměněných náhradních dílu potvrdí zákazník svým podpisem na servisním listu. Pokud si zákazník díly nepřevezme a servisní list podepíše, rozumí se tím, že požaduje vyměněné díly zlikvidovat a dodavatel je povinen toto zajistit.

Ceník servisních služeb:

Servisní práce – oprava a montáž 650,- Kč za hodinu, doprava – náklady na servisní vozidlo a řidiče 15,- Kč za 1 ujetý kilometr do 200 km; za každý kilometr nad 200 km pak již jen 12,- Kč/km. Částka za servis se navyšuje s každou započatou půlhodinou. Ve dnech pracovního klidu, o svátcích a v pracovních dnech v době od 17:00 – 8:00 se připočítává k základní částce servisní hodiny +50 %, tj. celkem 975,- Kč za hodinu. Ceny jsou bez DPH. DPH bude fakturováno dle platných sazeb.

Datum uskutečnění zdanitelného plnění:

je datum ukončení zakázky. Při dílenské opravě je to datum převzetí opraveného zařízení zákazníkem.

Platební podmínky servisních služeb:

Servisní služby se platí pouze v hotovosti, není-li dohodnuto písemně jinak. V případě prodlení zákazníka s platbou je sjednán smluvní úrok z prodlení ve výši 0,03 % z dlužné částky za každý den prodlení. Tímto není dotčen nárok dodavatele na náhradu vzniklé škody. Fakturu se splatností lze vystavit pouze prověřeným zákazníkům, a to vždy s předchozím písemným souhlasem dodavatele.

Příjem oprav:

se děje přes centrální dispečink od Po – Pá, 8:00 - 17:00 hod, servis tel: 605 297 099, 800 887 722. V ostatních hodinách, dnech pracovního klidu a svátcích příjem oprav na Hot Line servis čísle: 605 297 099, na e-mailové adrese: servis@woltair.cz nebo prostřednictvím webového formuláře na stránkách www.woltair.cz.

Ostatní

Zákazník poskytne nezbytnou součinnost pro plnění předmětu servisní služby. Pokud bude na zařízení provedena pouze diagnostika závady, budou náklady fakturovány dle tohoto ceníku.

Cena a fakturace:

Servisní práce nad rámec záruky poskytnuté dodavatelem – oprava je účtována ve výši 650,- Kč za 1 hodinu. Částka za servis se navyšuje s každou započatou půlhodinou. Při práci ve dnech pracovního klidu, o svátcích a v pracovních dnech v době od 17:00 hod. do 8:00 hod. se připočítává k základní 

částce servisní hodiny +50 %, tj. celkem 975,- Kč za 1 hodinu.

Všechny ceny jsou bez DPH. DPH bude fakturováno dle platných sazeb. 

Platnost od 9. 8. 2021

Woltair s.r.o.