Informace o zpracování osobních údajů uchazečů o zaměstnání u společnosti Woltair s.r.o.

Informace o zpracování osobních údajů uchazečů o zaměstnání u společnosti Woltair s.r.o.

Tímto dokumentem Vám poskytujeme informace o Vašich právech souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů zaměstnavatelem, kterým je společnost Woltair s.r.o. (dále jen „Woltair“).

Doporučujeme Vám, abyste si informace pečlivě přečetli. Udělali jsme vše pro to, aby byly co nejsrozumitelnější. Pokud by Vám i přesto nebylo něco jasné, rádi Vám kterýkoli pojem nebo pasáž vysvětlíme.

1. Kdo je správcem Vašich osobních údajů?
Správcem osobních údajů, tedy osobou, která určuje účely a prostředky a rozhoduje o zpracování Vašich osobních údajů, tedy osobních údajů uchazečů o zaměstnání, je:

Woltair s.r.o.
se sídlem: Na Radosti 399, 155 21, Praha - Zličín
zastoupená Danielem Helclem, jednatelem společnosti
IČO: 06770525, DIČ: CZ06770525
zapsaná OR MS v Praze, oddíl C, vložka 288555

2. Jak a proč jsou Vaše osobní údaje zpracovávány?

Při zpracovávání osobních údajů se řídíme příslušnými právními předpisy, zejména nařízením (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, Obecné nařízení o ochraně osobních údajů („GDPR“) a souvisejícími právními předpisy.
Woltair zpracovává Vaše osobní údaje pouze za účelem jejich využití při výběru budoucích zaměstnanců, včetně oznámení o budoucích pracovních příležitostech, posouzení vhodnosti uchazeče na pracovní místo a k jeho kontaktování, přípravu a průběh přijímacího řízení. Pokud bude žádost o zaměstnání posouzena kladně a uchazeč o zaměstnání začne u Woltair pracovat, budou osobní údaje předány do osobního spisu dané osoby jako zaměstnance a budou zpracovávány pro pracovněprávní účely v souladu s interními pravidly Woltair.
Woltair zpracovává osobní údaje po dobu trvání výběrového a přijímacího řízení a po jeho ukončení max. po období 1 roku pro případný opakovaný zájem. Po tomto období nebo okamžitě na výslovnou žádost uchazeče, jsou osobní údaje zlikvidovány.
Woltair se zavazuje, že nebude zpracovávat Vaše osobní údaje způsobem, který je s výše uvedenými účely neslučitelný.
Uchazeč bere na vědomí, že Woltair zpracovává jeho osobní údaje bez jeho souhlasu a to na základě „oprávněného zájmu“ seznámit se s údaji o uchazeči o zaměstnání a uskutečnění zodpovědného výběru na příslušné pracovní pozice [v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR].

Při zpracovávání Vašich osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, ani k profilování.

Osobní údaje Woltair zpracovává manuálně i automaticky přímo prostřednictvím svých zaměstnanců a případně i zpracovatelů (viz. bod 5 níže). Ochrana osobních údajů je ze strany Woltair technicky a organizačně zabezpečena v souladu s platnou právní úpravou.

3. Které Vaše osobní údaje zpracováváme?
Za výše uvedenými účely zpracovává Woltair kategorie osobních údajů, které mohou zahrnovat zejména (nejčastěji ve formě zaslaného životopisu uchazeče):

 • jméno a příjmení, včetně akademických titulů;
 • adresa trvalého bydliště;
 • datum narození;
 • doručovací adresa;
 • telefonní číslo;
 • dosažené vzdělání a další vzdělávání;
 • předchozí zaměstnání (zaměstnavatel, profese, OD - DO);
 • relevantní zkušenosti, dovednosti, znalosti ve vztahu k pracovnímu zařazení.

4. Jak chráníme Vaše osobní údaje?
Můžete si být naprosto jisti, že s Vašimi osobními údaji nakládáme s řádnou péčí a v souladu s platnými právními předpisy. Vaše osobní údaje chráníme v maximální možné míře, která odpovídá technické úrovni dostupných prostředků. U Woltair platí přísná pravidla stanovující, který zaměstnanec i útvar může mít přístup k Vašim osobním údajům a jaké osobní údaje může zpracovávat, což blíže upravují vnitřní předpisy Woltair. V případě předání Vašich osobních údajů mimo Woltair jsme zajistili odpovídající úroveň ochrany jejich zabezpečení dle příslušných právních předpisů.

5. Komu dalšímu předáváme Vaše osobní údaje a proč?
Woltair prohlašuje, že Vaše osobní údaje budou zpřístupněny jen příslušným zaměstnancům Woltair, kteří mají povinnost zachovávat mlčenlivost o těchto údajích, jakož i o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení těchto osobních údajů.
Vaše osobní údaje nepředáváme do zemí mimo Evropskou unii.

6. Jaká máte práva k Vašim osobním údajům?
Ve vztahu k Vašim osobním údajům, které zpracováváme, máte následující práva, která vůči nám jako správci můžete uplatnit:

 • právo získat potvrzení o (ne)zpracování Vašich osobních údajů a na přístup k osobním údajům, které se Vás týkají a které zpracováváme;
 • právo na opravu nebo doplnění Vašich osobních údajů, pokud jsou nepřesné nebo neúplné;
 • právo na výmaz nebo omezení zpracovávání Vašich osobních údajů, pokud jsou splněny podmínky dané právními předpisy;
 • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají;
 • právo na přenesení Vašich osobních údajů k jinému správci.

Veškerá svá práva můžete uplatnit písemným podáním doručeným správci na adresu sídla Woltair nebo na e-mail: [email protected]

Pokud se domníváte, že zpracování Vašich osobních údajů je v rozporu s právními předpisy, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je:
Úřad pro ochranu osobních údajů
IČO: 708 37 627
adresa: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7
tel.: 234 665 111
web: www.uoou.cz