Podmínky užívání aplikace Woltair

Tyto Podmínky užívání Aplikace Woltair (dále jen „Podmínky“) společnosti Woltair s.r.o., IČO: 067 70 525, se sídlem Na Radosti 399, Zličín, 155 21 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. C 288555, (dále též „Woltair“), upravují vzájemná práva, povinnosti a zásady smluvního vztahu mezi Woltair a uživatelem Aplikace Woltair (dále též „Uživatel“) při používání Aplikace Woltair.

V těchto Podmínkách se používají následující výrazy, které mají význam definovaný níže:

Aktivace – stažení a spuštění Uživatelem aplikace Woltair, založení Uživatelského účtu Uživatele pro přístup k funkcím Woltair.
Autorizace – provádění úkonů stanovených v pokynech Woltair za účelem identifikace Uživatele prostřednictvím zadání Přihlašovacího jména a Vygenerovaného hesla, které Uživatel zná a uchovává v tajnosti za účelem používání Wow Soft a Služeb Woltair.
Uživatel – fyzická nebo právnická osoba, s níž je uzavřena Smlouva, popř. osoba, které Uživatel poskytl oprávnění ke sledování aktuálního stavu poskytovaných Služeb Woltair či jejich využití, a to vždy prostřednictvím Uživatelského účtu zřízeného zvlášť pro každého Uživatele.
Kontaktní číslo – číslo mobilního telefonu registrované na jméno Uživatele nebo které Uživatel používá z jiných právních důvodů v souladu s Právními předpisy a požadavky mobilních operátorů, které Uživatel sdělí Woltair při registraci prostřednictvím aplikace Woltair nebo na Webových stránkách a které slouží jako Přihlašovací jméno, jakož i pro komunikaci Woltair s Uživatelem v případech stanovených Smlouvou a (nebo) Právními předpisy, volání a zasílání SMS zpráv Woltair a Uživatelem.
Woltair – elektronická aplikace pro Mobilní zařízení umožňující využití Služeb Woltair. Za účelem instalace aplikace Woltair na Mobilní zařízení, Uživatel samostatně provádí potřebné operace s použitím služeb www.apple.com/itunes/ nebo play.google.com/store v síti Internet.
Mobilní zařízení – elektronické zařízení (smartphone, mobilní telefon, tablet) fungující na základě operačního systému iOS nebo Android.
Osobní údaje – informace týkající se Uživatele, které může Woltair zaznamenat na elektronickém, papírovém a (nebo) jiném nosiči dat, včetně: (1) příjmení, jméno (jména), (2) datum, měsíc a rok narození, (3) rodné číslo nebo jiné osobní identifikační číslo, (4) informace o trvalém pobytu (bydlišti), (5) informace o umístění nebo budoucím umístění Zařízení, (6) kontaktní údaje, včetně čísla mobilního telefonu a e-mailové adresy, (7) údaje o geolokaci Mobilního zařízení, (8) jakékoliv jiné osobní údaje, které souvisí nebo mohou být vytvořeny v souvislosti s uzavřením a plněním Smlouvy. Smlouva, VOP, Informace o zpracování osobních údajů a další normativní dokumenty Woltair mohou stanovit též jiný výčet údajů tvořících Osobní údaje.
Přihlašovací jméno – Kontaktní číslo Uživatele zadávané Uživatelem pro přístup k Uživatelskému účtu Uživatele na Webových stránkách a (nebo) v Mobilní aplikaci ve spojení s Vygenerovaným heslem, které je obdobou vlastnoručního podpisu Uživatele a které potvrzuje, že původcem činností vykonávaných pomocí Přihlašovacího jména je Uživatel.
Push-notifikace – sdělení zobrazované na obrazovce Mobilního zařízení Uživatele zaregistrovaného v informačním systému Woltair, přenesené ze serveru Woltair do Mobilní aplikace instalované na Mobilním zařízení Uživatele.

Registrace – registrování Uživatele v souladu s pokyny Aplikace Woltair za účelem užívání Aplikace Woltair a Služeb Woltair.
Služby Woltair – uzavírání Smluv o dílo na dodání zařízení fotovoltaických elektráren, wallboxů, a zařízení tepelných čerpadel (dále jen „Zařízení“), smluv na poskytnutí služeb Nadstandardní záruky W10, sledování stavu obchodního případu Uživatele, písemná komunikace mezi Woltair a Uživatelem, sledování a řízení činnosti a efektivity Zařízení na dálku, nabídka využití volné kapacity baterie fotovoltaické elektrárny, informace o akcích a jiná reklamní sdělení, popř. jiné funkce a funkcionality.
Smlouva – smlouva o dílo, smlouva o poskytnutí nadstandardní záruky a všechny jejich přílohy, které jsou jejími nedílnými součástmi, jakož i veškeré změny a (nebo) dodatky. Součástí Smlouvy jsou mimo jiné tyto Podmínky pro užívání Aplikace Woltair, VOP a jejich přílohy, Zjišťovací protokol, atd.
SMS zpráva – krátká textová zpráva zaslaná na Kontaktní číslo Uživatele. SMS zprávy mohou být zasílány Woltair v rámci plnění Smlouvy a pro informační účely, včetně informování Uživatele o aktuálním stavu poskytovaných Služeb Woltair či jejich využití.
Strany – Woltair a Uživatel;
Uživatelský účet – samostatný oddíl na Webových stránkách a (nebo) Aplikace Woltair, do něhož Uživatel vstupuje zadáním Přihlašovacího jména a Vygenerovaného hesla, které je známo pouze jemu, v souladu s podmínkami Webových stránek nebo Aplikace Woltair. Uživatelský účet obsahuje soubor informací o Uživateli, včetně Osobních údajů, a slouží pro užívání a správu Aplikace Woltair a Služeb Woltair.
VOP – Všeobecné obchodní podmínky Woltair, jak jsou uvedeny na Webových stránkách.
Vygenerované heslo – SMS kód v podobě jedinečné posloupnosti znaků zaslaných Woltair Uživateli ve formě SMS zprávy na Kontaktní číslo používané pro přístup k Uživatelskému účtu Uživatele na Webových stránkách a (nebo) v aplikaci Woltair. Vygenerované heslo má povahu přístupového hesla a v kombinaci s Přihlašovacím jménem je obdobou vlastnoručního podpisu Uživatele, které potvrzuje, že původcem činností vykonávaných pomocí Přihlašovacího jména a Vygenerovaného hesla je Uživatel.
Webové stránky – internetové stránky Woltair, dostupné na adrese https://www.woltair.cz/ prihlaseni.

1. Prohlášení
       1.1. Zahájením používání Webových stránek nebo Aplikace Woltair jakýmkoliv způsobem a v jakémkoliv rozsahu:
       a) potvrzujete, že jste se podrobně seznámili s ustanoveními těchto Podmínek;
       b) vyslovujete bezvýhradný a nepodmíněný souhlas s Podmínkami;
       c) zavazujete se tyto Podmínky dodržovat a nést právní následky, spojené s jejich porušením;
       d) souhlasíte s tím, že na základě předchozího oznámení Woltair může provést změny Podmínek;
       e) přiznáváte dostatek formy a právní účinky elektronickým sdělením doručeným prostřednictvím Webových stránek nebo Aplikace Woltair stejně jako by se jednalo o vlastnoručně podepsané dokumenty;
       f) přiznáváte právní účinky jednáním uskutečněným prostřednictvím Kontaktního čísla;
       g) uznáváte, že prostředky identifikace, uvedené ve VOP, jsou postačující k určení osoby, která je původcem a příjemcem odpovídajících dokumentů a činností;
       h) souhlasíte s přijímáním zpráv, spojených s poskytnutím Služeb Woltair a zpráv reklamní povahy na Mobilním zařízení prostřednictvím push-notifikací, přičemž takto udělený souhlas je možné kdykoliv odvolat provedením změny nastavení Mobilního zařízení;
       i) souhlasíte s tím, že Aplikace Woltair postačuje k zajištění odpovídajícího stupně ochrany při poskytnutí, přenosu a zpracování informací, včetně Osobních údajů, před neoprávněným zásahem třetích osob, a potvrzujete autenticitu a autorství elektronických dokumentů, které budou prostřednictvím Aplikace Woltair předávány;
       j) jste srozuměni s tím, že Aplikace Woltair se neustále vyvíjí a zdokonaluje se, přičemž s tím mohou být spojeny technické obtíže a nedokonalé fungování Aplikace Woltair. Vývoj a optimalizace Aplikace Woltair je zaměřena primárně na mobilní telefony s aktuální verzí operačního systému iOS a Android , což může být příčinou nedokonalého fungování Aplikace Woltair na tabletech, popř. Mobilních zařízeních, které obsahují upravené verze operačního systému Android (např. Huawei).
       k) uznáváte, že Aplikace Woltair je poskytována k provozování Služeb Woltair „jak je“, aniž byste vznášel(a) nároky ve vztahu k fungování Webových stránek nebo Aplikace Woltair;
       l) souhlasíte s tím, že Woltair neposkytuje žádné záruky, výslovné nebo presumované, že Aplikace Woltair bude odpovídat požadavkům nebo očekáváním Uživatele, nebo bude v souladu s jeho cíli a úkoly. Uživatel používá Aplikaci Woltair na vlastní riziko. Woltair nepřebírá odpovědnost za nesoulad Aplikace Woltair jakýmkoliv očekáváním Uživatele;
       m) Woltair není zodpovědný za chod Mobilního zařízení, používaného Uživatelem při prací s Aplikací Woltair.
       n) jako Uživatel Aplikace Woltair souhlasíte s tím, že pro účely fungování některých Služeb Woltair, může Aplikace Woltair používat údaje o poloze Mobilního zařízení.
       1.2 V případě nesouhlasu se shora uvedenými podmínkami používání Aplikace Woltair, je potřeba neprodleně ukončit užívání Aplikace Woltair.

2. Licence
       2.1. Woltair poskytuje Uživateli bezúplatnou licenci na použití služeb Webových stránek a Aplikace Woltair v rozsahu dle funkčních možností Aplikace Woltair a dle úrovně přístupu (před a po zahájení Registrace a dokončení Registrace Aktivací Uživatele).
       2.2. Právo používat služby Webových stránek a Aplikace Woltair se poskytují Uživateli bezúplatně, za podmínek jednoduché, nevýlučné licence.
       2.3. Užívání služeb Webových stránek a Aplikace Woltair se připouští pouze způsoby, které jsou v souladu s těmito Podmínkami a Smlouvou.
       2.4. Uživatel odpovídá za to, že nebude používat služeb Webových stránek a Aplikace Woltair za účelem způsobení škody Woltair nebo třetím osobám, a stejně tak porušování Právního řádu a (nebo) Smlouvy.

3. Omezení odpovědnosti
       3.1. Služby Webových stránek a Aplikace Woltair se poskytují „jak jsou“.
       3.2. Woltair neodpovídá za používání Aplikace Woltair na Mobilním zařízení Uživatele třetími osobami, vzhledem k tomu, že všechny činnosti a pokyny, odesílané z Mobilního zařízení, se považují za činnosti a pokyny Uživatele.
       3.3. Woltair nezaručuje, že Webové stránky a (nebo) Aplikace Woltair budou neustále plně funkční, že nebudou obsahovat chyby a (nebo) počítačové viry. Uživatel souhlasí a potvrzuje, že používá Webové stránky a (nebo) Aplikace Woltair výlučně na vlastní zodpovědnost a riziko. Woltair není zodpovědný za jakoukoliv škodu nebo ztrátu, přímou či nepřímou, nahodilou nebo způsobenou činností Uživatele, okamžitou nebo následnou, vzniklou v důsledku používání nebo nemožnosti používání Aplikace Woltair.
       3.4. O vzniku chyb nebo poruch během používání služeb Aplikace Woltair Uživatel může informovat Woltair na tel.č. 800 88 77 22 nebo e-mailu info@woltair.cz.

4. Služby Webových stránek a Aplikace Woltair
       4.1. Služby Webových stránek a Aplikace Woltair jsou určeny zejména k:
              a) získání informací o Woltair,
              b) obeznámení se s rozsahem a k propagací Služeb Woltair;
              c) právním jednáním za účelem uzavření, plnění, provedení změn a ukončení Smluv,
              d) využívání Služeb Woltair.
       4.2. Za právní jednání směřující ke vzniku, změně nebo ukončení Smlouvy, považují činnosti Registrace a Autorizace na Webových stránkách a (nebo) prostřednictvím Aplikace Woltair. Za právní jednání za účelem plnění Smluv se považují činnosti, které umožňují provádět Webové stránky nebo Aplikace Woltair po Aktivaci Uživatele.
       4.3. Než budou uskutečněna právní jednání směřující k uzavření Smluv se Uživatel zavazuje podrobně se seznámit s jejich obsahem včetně VOP a jejich příloh, a po pečlivém zvážení učinit rozhodnutí o uzavření Smlouvy a učinit právní jednání související se Smlouvou.

5. Oznámení
       5.1. Jakékoli informace, týkající se Smlouvy, budou sděleny Uživatelovi některým z následujících způsobů nebo jejich kombinací:
              a) zasláním písemných oznámení na e-mail uvedený Uživatelem v Uživatelském účtu,
              b) zasláním SMS nebo voláním na Kontaktní číslo uvedené Uživatelem,
              c) odesláním Push-notifikací prostřednictvím Aplikace Woltair,
              d) zasláním písemnosti na poštovní adresu nebo adresy Uživatele.
       5.2. Uživatel je srozuměn s tím, že Woltair je oprávněn volat a zasílat na Kontaktní číslo Uživatele Push-notifikace, hlasové a SMS zprávy informativní povahy, které obsahují informace o výši splatných či nesplatných pohledávek vzniklých při plnění Smlouvy Uživatelem, další informace týkající se služeb poskytovaných Uživateli a informace o případných změnách podmínek Smlouvy.
       5.3. Pokud se Uživatel nachází mimo území České republiky nebo používá telefonní číslo mobilního operátora, který není registrován v České republice, jako Kontaktní číslo za účelem přijetí SMS a (nebo) Vygenerovaných hesel, pak se kvůli zvláštnostem provozování systémů mobilních operátorů zvyšuje riziko pozdního přijetí nebo nedoručení SMS zpráv Woltair Uživateli. Uživatel je o tomto riziku informován, plně si jej uvědomuje a bere v úvahu při cestě do zahraničí a při zadání svého čísla mobilního telefonu Woltair jako Kontaktního čísla a za účelem přijetí SMS zpráv a (nebo) Vygenerovaných hesel.
       5.4. V souladu s § 1752 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se Strany dohodly, že Woltair je oprávněn provádět změny a (nebo) doplnění těchto Podmínek jednostranně. Změny těchto Podmínek provedené Woltair nabývají platnosti a stávají se závaznými pro Strany po uplynutí 15 kalendářních dnů ode dne, kdy Woltair změny oznámil Uživateli a umístil nové znění Podmínek Webových stránkách nebo Aplikace Woltair, ledaže Woltair stanoví jiné datum nabytí účinnosti svým rozhodnutím zveřejněným společně s takovými změnami a (nebo) doplněním.