Sdružené náklady na výrobu energie (LCOE)

Sdružené náklady na výrobu energie" (LCOE - Levelized Cost of Energy) je ekonomický ukazatel, který měří průměrné celkové náklady na výrobu jednotky elektrické energie z fotovoltaické elektrárny během celé doby jejího provozu. Tyto náklady zahrnují nejen počáteční investici do instalace systému, ale také provozní a údržbové náklady, náklady na financování a odstraňování zařízení na konci jeho životnosti.

LCOE je klíčovým parametrem při hodnocení ekonomické výhodnosti solárního projektu, protože poskytuje komplexní pohled na finanční aspekty investice. Nižší hodnota LCOE znamená vyšší ekonomickou efektivitu systému, což znamená, že systém produkuje energii za nižší náklady.

Výpočet LCOE je poměrně složitý proces, který zahrnuje účtování všech relevantních nákladů a výnosů během životnosti zařízení a jejich převedení na současnou hodnotu. Výsledná hodnota LCOE je poté dělena celkovým množstvím vyrobené energie za dané období.

LCOE je tak velmi užitečným nástrojem pro porovnávání nákladů různých typů energetických systémů a technologií, a pomáhá uživatelům a investitorům udělat informovaná rozhodnutí o tom, jaké technologie jsou nejvhodnější pro jejich specifické potřeby a okolnosti.

Další informace o fotovoltaice

Další informace o dotacích na fotovoltaiku