Vířivka ZDARMA ke každé objednávce fotovoltaiky do 15. 6. 2023

Vířivka ZDARMA ke každé objednávce fotovoltaiky do 15. 6. 2023

Léto se blíží. Pojďte využít sezónu slunných dní na maximum. S fotovoltaikou na střeše a pohodou ve vířivce.

Léto se blíží. Pojďte využít sezónu slunných dní na maximum. S fotovoltaikou na střeše a pohodou ve vířivce.

Slunce může dodávat (pozitivní) energii nejen vám, ale i celé vaší domácnosti. A to díky fotovoltaice, se kterou ročně ušetříte 50–80 % výdajů za elektřinu. 

Když si fotovoltaickou elektrárnu pořídíte nyní, budete mít panely na střeše ještě v letní sezóně, tedy v době, kdy vám vyrobí nejvíc elektřiny. Fotovoltaiku totiž instalujeme do 50 pracovních dní.

Ale to není jediný důvod, proč s pořízením neotálet. Pokud si fotovoltaiku u nás objednáte do 15. 6. 2023, dostanete k ní ZDARMA vířivý bazén MSPA Vito U-VT061 od Marimexu v hodnotě 14 990 Kč.

Akce platí pro všechny objednávky fotovoltaiky bez omezení výkonu nebo zvolených komponent. Nelze kombinovat s jinými slevami. Podrobné podmínky akce najdete níže. 

Tip: Chcete stihnout podání žádosti o dotaci na fotovoltaiku z programu Nová zelená úsporám ještě před letní technickou přestávkouObjednejte si fotovoltaickou elektrárnu do 5. 6. 2023. Ale nebojte, i pokud to nestihnete, dotaci za vás vyřídíme. Jen si budete na vyplacení ze SFŽP muset počkat trochu déle. 

Pro nezávaznou objednávku fotovoltaiky vyplňte naši online kalkulačku. Do minuty máte hotovo. A pak už se jen můžete těšit na solární elektrárnu navrženou na míru a na dárek v podobě vířivky, kterou obdržíte, jakmile bude fotovoltaika nainstalovaná a hotové dílo předané.

Vířivý bazén MSPA Vito U-VT061

  • Pro 6 dospělých osob
  • Rychlonafukování stisknutím jednoho tlačítka
  • Variabilní nastavení rychlosti bublinek
  • 132 vzduchových trysek a účinný ohřev vody
  • SMART filtrační systém
  • Antibakteriální úprava povrchu
  • UV LED lampa pro neustálou sterilizaci vody
  • Včetně kompletního příslušenství

PRAVIDLA MARKETINGOVÉ AKCE

„K FOTOVOLTAICE OD WOLTAIR VÍŘIVKA ZDARMA“

(dále jen „Pravidla“)

1.    Úvodní ustanovení

1.1.    Pořadatelem a organizátorem akce „K fotovoltaice od Woltair vířivka zdarma“, (dále jen „Akce“) je společnost Woltair s.r.o., se sídlem Na Radosti 399, Zličín, 155 21 Praha 5, IČO: 067 70 525, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, sp. zn. C 288555 (dále jen „Pořadatel“).

1.2.    Akce probíhá na území České republiky. Rozhodné období Akce je od 26.5.2023 do 15.6.2023, a může být prodlouženo rozhodnutím Pořadatele.

1.3.    Partnerem Akce je spol. MARIMEX CZ, s.r.o., IČ: 64942422, se sídlem Libušská 221/264a, Libuš, 142 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, sp. zn. C 42387.

1.4.    Pojmy, které nejsou definovány v těchto Pravidlech, mají význam uvedený v Obchodních podmínkách Pořadatele FVE B2C, popř. FVE B2C 50/50 v aktuálním znění.

2.   Kdo se může Akce zúčastnit

2.1. Účastníkem Akce může být spotřebitel - právně způsobilá fyzická osoba starší 18 let, která v průběhu rozhodného období Akce uzavře s Pořadatelem smlouvu o dílo na dodávku a montáž zařízení fotovoltaické elektrárny (dále jen „Smlouva“), a která splní dále uvedené podmínky Akce.

2.2.    Účastníky Akce nemohou být zaměstnanci Pořadatele, obchodní zástupci Pořadatele na základě Smlouvy o obchodním zastoupení, popř. členové statutárního orgánu obchodního zástupce-právnické osoby, a jejich rodinní příslušníci nebo osoby jim blízké.

3.   Pravidla Akce

3.1. Ke každé uzavřené Smlouvě Pořadatel poskytne Účastníkovi Akce, který o to projeví zájem, vířivý bazén MSPA Vito U-VT061 v hodnotě 14990 Kč + DPH[1] včetně kompletního příslušenství, (dále jen „Vířivka“ a „Hodnota“), a to po splnění následujících podmínek:

-              Smlouva bude uzavřena v Rozhodném období Akce,

-              Smlouva zůstane v platnosti a účinnosti alespoň po dobu trvání zákonné lhůty pro odstoupení od spotřebitelské smlouvy uzavřené distančním způsobem ve smyslu ust. §1829 Občanského zákoníku, (14 dnů od uzavření Smlouvy), a současně z dosavadního jednání Účastníka Akce nebude zřejmé, že Účastník Akce ve skutečnosti nemá v úmyslu Smlouvu dodržet;

-              Účastník Akce uhradí řádně a včas první část Ceny díla v souladu se Smlouvou,

-              Účastník Akce nebude v prodlením se splněním jakékoliv další povinnosti ze Smlouvy.

3.2. Zájem o účast na Akci projeví Účastník Akce zasláním e-mailové zprávy z registrované e-mailové adresy Účastníka Akce na emailovou adresu Pořadatele info@woltair.cz kdykoliv během Rozhodného období Akce.

3.3.    Pořadatel zahrne Hodnotu Vířivky do Ceny díla a současně poskytne slevu z Ceny díla v odpovídající výši tak, aby cena Vířivky pro Účastníka Akce odpovídala 0,- Kč, (dále jen „Sleva“).

3.4. Pořadatel poskytne Vířivku prostřednictvím Partnera, a to přidělením jedinečného promo kódu, který Účastník Akce vloží na e-shopu Partnera https://www.marimex.cz a Vířivku si objedná za 0,- Kč včetně dopravy po České republice. Platnost promo kódu je 6 měsíců ode dne vydání. Účastí na Akci Účastník vyjadřuje souhlas s obsahem, právy a povinnostmi Účastníka Akce, jakožto kupujícího, z Obchodních podmínek[2] a Reklamačních podmínek[3] Partnera.

4. Výluky a předčasné ukončení Smlouvy

4.1. Akci nelze kombinovat se slevami, které Pořadatel poskytuje na základě jiných
marketingových akcí, například Z90.

4.2. Pořadatel si vyhrazuje právo neposkytnout Účastníkovi Vířivku/Slevu v případech, kdy vznikne důvodné podezření, že ze strany Účastníka došlo k jednání v rozporu s těmito Pravidly, právními předpisy, úmyslnému obcházení těchto Pravidel, podvodnému jednání nebo jednání v rozporu s dobrými mravy. Došlo-li již k poskytnutí Vířivky, popř. Slevy z Ceny díla v případech dle předchozí věty, je Pořadatel oprávněn poskytnutou Slevu zrušit a požadovat po Účastníkovi Akce úhradu Hodnoty Vířivky.

4.3. Dojde-li v průběhu realizace Smlouvy k ukončení Smlouvy z důvodů na straně Účastníka Akce před termínem provedení díla, zejména na základě odstoupení Pořadatele (dodavatele) z důvodu porušení povinností Účastníka Akce (zákazníka) ze Smlouvy nebo obchodních podmínek, je Pořadatel oprávněn požadovat po Účastníkovi Akce zaplacení Hodnoty Vířivky, jakožto škody, která vznikne Pořadateli v souvislosti s předčasným ukončením Smlouvy ve smyslu příslušných ustanovení Obchodních podmínek, a provést jednostranné započtení pohledávky Pořadatele (dodavatele) ve výši škody oproti pohledávce Účastníka Akce (zákazníka) z důvodu vracení Ceny díla nebo i její části.

5. Ostatní ujednání

5.1. Účastník Akce bere na vědomí, že Pořadatel je ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů oprávněn zpracovávat osobní údaje Účastníka Akce v rozsahu jméno, příjmení, adresa bydliště, e-mailová adresa, telefonní číslo, a to za účelem organizace Akce, prověření splnění podmínek účasti v Akci, a to po dobu trvání Smlouvy a 12 měsíců po jejím skončení. Účastník Akce rovněž uděluje souhlas Pořadateli k předání osobních údajů Účastníka Akce společnosti MARIMEX CZ, s.r.o., IČ: 64942422, se sídlem Libušská 221/264a, Libuš, 142 00 Praha 4, za účelem zajištění úkonů souvisejících s řádným doručením Vířivky Účastníkovi Akce to v následujícím rozsahu [jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa, bydliště: obec, ulice, č.p./č.e., PSČ]. Udělený souhlas je Účastník Akce oprávněn kdykoliv odvolat zasláním zprávy na e-mailovou adresu info@woltair.cz nebo telefonicky na bezplatném telefonním čísle 800 887 722. Podrobnější informace o právech účastníka Akce jako subjektu údajů a podrobnostech zpracování osobních údajů jsou dostupné na webových stránkách https://www.woltair.cz/dokumenty/zasady-ochrany-osobnich-udaju. 

5.2. Pořadatel si vyhrazuje právo na pozdější změnu podmínek Akce, na zkrácení, přerušení a obnovení Akce, popřípadě na úplné zrušení Akce bez náhrady, a to s účinností ode dne zveřejnění změn podmínek Akce na www.woltair.cz. Všechna ujednání učiněná před změnou či ukončením Akce se budou řídit původními podmínkami.

5.3. Účastí na Akci vyjadřuje Účastník Akce souhlas s těmito Pravidly a zavazuje se je dodržovat. Účastník Akce v plné míře odpovídá za škody, které způsobí svým jednáním v rozporu s těmito Pravidly a/nebo právním řádem České republiky. Pravidla v aktuálním znění jsou po celou dobu trvání Akce dostupná na internetových stránkách www.woltair.cz.

V Praze dne 26. 5. 2023

Woltair s.r.o.


 

[1] Podrobný popis vířivky je uveden na https://www.marimex.cz/virivy-bazen-mspa-vito-u-vt061/

[2] https://www.marimex.cz/vse-o-nakupu-obchodni-podminky/

[3] https://www.marimex.cz/zakaznicke-centrum-reklamace/

Hledáte řešení na míru svému domu a spotřebě?

Spustit kalkulačku

Jak vám tento článek pomohl?