Poslední šance čerpat dotaci za stávajících podmínek.

Zpět na články

Vířivka ZDARMA ke každé objednávce fotovoltaiky do 15. 6. 2023

Eva Lázoková

Eva Lázoková

Autor

26. květen 2023

Léto se blíží. Pojďte využít sezónu slunných dní na maximum. S fotovoltaikou na střeše a pohodou ve vířivce.

Slunce může dodávat (pozitivní) energii nejen vám, ale i celé vaší domácnosti. A to díky fotovoltaice, se kterou ročně ušetříte 50–80 % výdajů za elektřinu. 

Když si fotovoltaickou elektrárnu pořídíte nyní, budete mít panely na střeše ještě v letní sezóně, tedy v době, kdy vám vyrobí nejvíc elektřiny. Fotovoltaiku totiž instalujeme do 30 pracovních dní.

Ale to není jediný důvod, proč s pořízením neotálet. Pokud si fotovoltaiku u nás objednáte do 15. 6. 2023, dostanete k ní ZDARMA vířivý bazén MSPA Vito U-VT061 od Marimexu v hodnotě 14 990 Kč.

Akce platí pro všechny objednávky fotovoltaiky bez omezení výkonu nebo zvolených komponent. Nelze kombinovat s jinými slevami. Podrobné podmínky akce najdete níže. 

Tip: Chcete stihnout podání žádosti o dotaci na fotovoltaiku z programu Nová zelená úsporám ještě před letní technickou přestávkouObjednejte si fotovoltaickou elektrárnu do 5. 6. 2023. Ale nebojte, i pokud to nestihnete, dotaci za vás vyřídíme. Jen si budete na vyplacení ze SFŽP muset počkat trochu déle. 

Pro nezávaznou objednávku fotovoltaiky vyplňte naši online kalkulačku. Do minuty máte hotovo. A pak už se jen můžete těšit na solární elektrárnu navrženou na míru a na dárek v podobě vířivky, kterou obdržíte, jakmile bude fotovoltaika nainstalovaná a hotové dílo předané.

Vířivý bazén MSPA Vito U-VT061

  • Pro 6 dospělých osob
  • Rychlonafukování stisknutím jednoho tlačítka
  • Variabilní nastavení rychlosti bublinek
  • 132 vzduchových trysek a účinný ohřev vody
  • SMART filtrační systém
  • Antibakteriální úprava povrchu
  • UV LED lampa pro neustálou sterilizaci vody
  • Včetně kompletního příslušenství

PRAVIDLA MARKETINGOVÉ AKCE

„K FOTOVOLTAICE OD WOLTAIR VÍŘIVKA ZDARMA“

(dále jen „Pravidla“)

1.    Úvodní ustanovení

1.1.    Pořadatelem a organizátorem akce „K fotovoltaice od Woltair vířivka zdarma“, (dále jen „Akce“) je společnost Woltair s.r.o., se sídlem Na Radosti 399, Zličín, 155 21 Praha 5, IČO: 067 70 525, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, sp. zn. C 288555 (dále jen „Pořadatel“).

1.2.    Akce probíhá na území České republiky. Rozhodné období Akce je od 26.5.2023 do 15.6.2023, a může být prodlouženo rozhodnutím Pořadatele.

1.3.    Partnerem Akce je spol. MARIMEX CZ, s.r.o., IČ: 64942422, se sídlem Libušská 221/264a, Libuš, 142 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, sp. zn. C 42387.

1.4.    Pojmy, které nejsou definovány v těchto Pravidlech, mají význam uvedený v Obchodních podmínkách Pořadatele FVE B2C, popř. FVE B2C 30/50 v aktuálním znění.

2.   Kdo se může Akce zúčastnit

2.1. Účastníkem Akce může být spotřebitel - právně způsobilá fyzická osoba starší 18 let, která v průběhu rozhodného období Akce uzavře s Pořadatelem smlouvu o dílo na dodávku a montáž zařízení fotovoltaické elektrárny (dále jen „Smlouva“), a která splní dále uvedené podmínky Akce.

2.2.    Účastníky Akce nemohou být zaměstnanci Pořadatele, obchodní zástupci Pořadatele na základě Smlouvy o obchodním zastoupení, popř. členové statutárního orgánu obchodního zástupce-právnické osoby, a jejich rodinní příslušníci nebo osoby jim blízké.

3.   Pravidla Akce

3.1. Ke každé uzavřené Smlouvě Pořadatel poskytne Účastníkovi Akce, který o to projeví zájem, vířivý bazén MSPA Vito U-VT061 v hodnotě 14990 Kč + DPH[1] včetně kompletního příslušenství, (dále jen „Vířivka“ a „Hodnota“), a to po splnění následujících podmínek:

-              Smlouva bude uzavřena v Rozhodném období Akce,

-              Smlouva zůstane v platnosti a účinnosti alespoň po dobu trvání zákonné lhůty pro odstoupení od spotřebitelské smlouvy uzavřené distančním způsobem ve smyslu ust. §1829 Občanského zákoníku, (14 dnů od uzavření Smlouvy), a současně z dosavadního jednání Účastníka Akce nebude zřejmé, že Účastník Akce ve skutečnosti nemá v úmyslu Smlouvu dodržet;

-              Účastník Akce uhradí řádně a včas první část Ceny díla v souladu se Smlouvou,

-              Účastník Akce nebude v prodlením se splněním jakékoliv další povinnosti ze Smlouvy.

3.2. Zájem o účast na Akci projeví Účastník Akce zasláním e-mailové zprávy z registrované e-mailové adresy Účastníka Akce na emailovou adresu Pořadatele [email protected] kdykoliv během Rozhodného období Akce.

3.3.    Pořadatel zahrne Hodnotu Vířivky do Ceny díla a současně poskytne slevu z Ceny díla v odpovídající výši tak, aby cena Vířivky pro Účastníka Akce odpovídala 0,- Kč, (dále jen „Sleva“).

3.4. Pořadatel poskytne Vířivku prostřednictvím Partnera, a to přidělením jedinečného promo kódu, který Účastník Akce vloží na e-shopu Partnera https://www.marimex.cz a Vířivku si objedná za 0,- Kč včetně dopravy po České republice. Platnost promo kódu je 6 měsíců ode dne vydání. Účastí na Akci Účastník vyjadřuje souhlas s obsahem, právy a povinnostmi Účastníka Akce, jakožto kupujícího, z Obchodních podmínek[2] a Reklamačních podmínek[3] Partnera.

4. Výluky a předčasné ukončení Smlouvy

4.1. Akci nelze kombinovat se slevami, které Pořadatel poskytuje na základě jiných
marketingových akcí, například Z90.

4.2. Pořadatel si vyhrazuje právo neposkytnout Účastníkovi Vířivku/Slevu v případech, kdy vznikne důvodné podezření, že ze strany Účastníka došlo k jednání v rozporu s těmito Pravidly, právními předpisy, úmyslnému obcházení těchto Pravidel, podvodnému jednání nebo jednání v rozporu s dobrými mravy. Došlo-li již k poskytnutí Vířivky, popř. Slevy z Ceny díla v případech dle předchozí věty, je Pořadatel oprávněn poskytnutou Slevu zrušit a požadovat po Účastníkovi Akce úhradu Hodnoty Vířivky.

4.3. Dojde-li v průběhu realizace Smlouvy k ukončení Smlouvy z důvodů na straně Účastníka Akce před termínem provedení díla, zejména na základě odstoupení Pořadatele (dodavatele) z důvodu porušení povinností Účastníka Akce (zákazníka) ze Smlouvy nebo obchodních podmínek, je Pořadatel oprávněn požadovat po Účastníkovi Akce zaplacení Hodnoty Vířivky, jakožto škody, která vznikne Pořadateli v souvislosti s předčasným ukončením Smlouvy ve smyslu příslušných ustanovení Obchodních podmínek, a provést jednostranné započtení pohledávky Pořadatele (dodavatele) ve výši škody oproti pohledávce Účastníka Akce (zákazníka) z důvodu vracení Ceny díla nebo i její části.

5. Ostatní ujednání

5.1. Účastník Akce bere na vědomí, že Pořadatel je ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů oprávněn zpracovávat osobní údaje Účastníka Akce v rozsahu jméno, příjmení, adresa bydliště, e-mailová adresa, telefonní číslo, a to za účelem organizace Akce, prověření splnění podmínek účasti v Akci, a to po dobu trvání Smlouvy a 12 měsíců po jejím skončení. Další informace o právech účastníka Akce jako subjektu údajů a podrobnostech zpracování osobních údajů jsou dostupné na webových stránkách https://www.woltair.cz/dokumenty/zasady-ochrany-osobnich-udaju. 

5.2. Pořadatel si vyhrazuje právo na pozdější změnu podmínek Akce, na zkrácení, přerušení a obnovení Akce, popřípadě na úplné zrušení Akce bez náhrady, a to s účinností ode dne zveřejnění změn podmínek Akce na www.woltair.cz. Všechna ujednání učiněná před změnou či ukončením Akce se budou řídit původními podmínkami.

5.3. Účastí na Akci vyjadřuje Účastník Akce souhlas s těmito Pravidly a zavazuje se je dodržovat. Účastník Akce v plné míře odpovídá za škody, které způsobí svým jednáním v rozporu s těmito Pravidly a/nebo právním řádem České republiky. Pravidla v aktuálním znění jsou po celou dobu trvání Akce dostupná na internetových stránkách www.woltair.cz.

V Praze dne 25. 5. 2023

Woltair s.r.o.


 

[1] Podrobný popis vířivky je uveden na https://www.marimex.cz/virivy-bazen-mspa-vito-u-vt061/

[2] https://www.marimex.cz/vse-o-nakupu-obchodni-podminky/

[3] https://www.marimex.cz/zakaznicke-centrum-reklamace/

Hledáte řešení na míru vašemu domu a spotřebě?

Separátor

Další články na téma fotovoltaika